Shadow of the Preselis

Saints & Stones Tour 3

Shadow of the Preselis
St Mary, Maenclochog
St Mary, Maenclochog
Maenclochog
Maenclochog
Maenclochog
Maenclochog
Maenclochog
Maenclochog
Maenclochog
Maenclochog
Maenclochog
Maenclochog